Polaroid SX-70


"Μιά ματιά αδιάκριτη στην Polaroid sx-70"
αναδημοσίευση, απόσπασμα, από το περιοδικό "Εφ", 1975

'Eτος κατασκευής στις ΗΠΑ 1972
Πρώτη εμφάνιση  στην Ελλάδα 1975

Θα ανακεφαλαιώσουμε συγχρόνως τήν σειρά των νέων έπιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών, πού επιτρέπουν νά εχετε μία έγχρωμη φωτογραφία έτοιμη μέσα σέ δύο λεπτά άπό τήν στιγμή που κρατήσατε τήν μηχανή στο χέρι σας.
Καινοτομίες εις τον τομέα της χημείας, μηχανικής, οπτικής και ηλεκτρονικής.
Τό αποτέλεσμα είναι ενα νέο καταπληκτικό σύστημα μηχανής, και φίλμ, τό οποίο εμφανίζει μία έγχρωμη φωτογραφία εις τό φως της ήμέρας, κάτω άπό τά μάτια σας.

Ή POLAROID SX-70 είναι διπλούμενη μονο οπτική ρεφλέξ. Δίδει τήν φωτογραφία σκληρή και στεγνή μέσα σέ 1,5 μόλις δευτ. άπό τήν στιγμή πού εχετε πιέσει τό κόκκινο ηλεκτρικό πλήκτρο του κλείστρου.
Ή φωτογραφία συνεχίζει νά αυτοεμφανίζεται έκτος τής μηχανής, χωρίς νά τήν ένοχλή τό φως του ήλίου (μάλλον θά λέγαμε οτι τό χρειάζεται). Δεν χρειάζεται νά γίνη ρύθμισις του χρόνου τής εμφανίσεως, δεν υπάρχει αρνητικό νά ξεφλουδίσετε και δεν υπάρχει τίποτε νά πετάξετε.
'Εκείνο πού παρουσιάζει όμως έξαιρετικό ενδιαφέρον είναι τό φίλμ τό οποίον χρησιμοποιεί νέα γαλακτώματα και νέα τεχνολογία έπιστρώσεως. Είναι ένας συνδυασμός άπό πολλά στρώματα θετικών γαλακτωμάτων και καταλήγει νά δημιουργήση ενα ενιαίο κατασκεύασμα άπό 17 μικροσκοπικά στρώματα. Αυτό τό σύμπλεγμα παραμένει ενωμένο άπό τήν στιγμή τής κατασκευής του, και ώς έκ τούτου μπορεί νά μαντεύση κανείς τι προσπάθειες και τι τεχνικές τελειοποιήσεις χρειάσθηκαν γιά τήν χημική του σταθερότητα πρό και μετά τήν έμφάνισιν.

Κάθε φίλμ πάκ περιλαμβάνει τήν δική του μπαταρία, πολύ λεπτή  πάχους χάρτου, ώστε κάθε φρέσκο φίλμ πάκ τροφοδοτεί μέ νέα πηγή ενεργείας τήν μηχανή.
'Οταν πατήσετε τό κουμπί ή SX-70  μέσα σέ δέκατα του δευτερολέπτου  θέτει εις λειτουργίαν τό σύνθετο σύμπλεγμα ήλεκτρονικών κυκλωμάτων, μηχανικών και οπτικών λειτουργιών της που απαιτούνται γιά τήν λήψι τής φωτογραφίας. Κάθε έκφωτισμένη φωτογραφία ώθείται αυτομάτως εξω άπό τήν μηχανή διά μέσου δύο λεπτοτάτων κυλινδρίσκων έξ άνοξειδώτου χάλυβος, οί όποιοι ευρίσκονται κάτω από τό κλείστρον τής μηχανής.
0ι κύλινδροι αυτοί σπάζουν ενα μικρό φακελλίσκο αντιδραστηρίων, ό όποιος ευρίσκεται και αυτός έντός του φίλμ, και στρώνουν τό αντιδραστήριο μεταξύ τών θετικών και άρνητικών φύλλων. Ειδικά χρώματα συσκοτίσεως του άντιδραστηρίου σχηματίουν ενα είδος χημικής κουρτίνας γιά νά προστατεύσουν τό άρνητικό άπό κάθε άλλη έπίδρασι του φωτός.

Η χημική αυτή «κουρτίνα» είναι τόσο αποτελεσματική ώστε είναι εις θέσιν νά σταματήση εκατομμύρια φορές ισχυρότερο φώς άπ' οτι είναι άναγκαίο γιά τήν λήψι μιας φωτογραφίας.
Ή άμεσος αποβολή τής πρώτης φωτογραφίας έπιτρέπει και τήν άμεσον λήψιν τής επομένης και ούτω καθ' έξης μέ ταχύτητα αυτομάτου μηχανής. Μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα άπό τήν στιγμή πού βγαίνει τό φίλμ άπό τήν μηχανή, ή έγχρωμη εικόνα αρχίζει νά φαίνεται. Χρώματα τά οποία μετακινούνται άπό τό άρνητικό, διέρχονται διά μέσου του άντιδραστηρίου γιά νά δημιουργήσουν τήν έγχρωμη φωτογραφία εις τήν έσωτερική επιφάνεια του διαφανούς θετικού φύλλου.
Καθώς ή φωτογραφία συνεχίζει νά αύτοεμφαίνεται, ή χημική «κουρτίνα» προστασίας κατά του φωτός μετατρέπεται σέ μία διαφανή προστατευτική επίστρωσι, πλήρως πορωμένα χρώματα φαίνονται μετά μέ έξαιρετική λαμπρότητα, άντανακλώμενα άπό μία λευκή έπιφάνεια μεγάλης άντανακλάσεως.
Ή σκληρή κατασκευή του πρώτου Επιστρώματος τών φωτογραφιών επιτρέπει νά μπαίνουν ή μία έπί τής άλλης, νά πέφτουν στό πάτωμα ή στό χώμα, ακόμη και νά έμβαπτίζωνται στό νερό ή σέ πολλά άλλα υγρά χωρίς νά υποστούν καμμία βλάβη. Τό όποιον εχει ιδιαίτερη πρακτική άξια όταν τραβάτε τήν μία πίσω άπό τήν άλλη. Δέν εχετε νά άσχολήσθε αν και που θά πέσουν. 'Απλώς τις μαζεύετε στό τέλος.
'Αφού έξησφαλίσθη τό κυριώτερο, δηλαδή τό φίλμ, ή μηχανή ήταν κάτι πιά άπλό νά γίνη, άλλά οχι και τόσο. Γιατί ή μαζική παραγωγή, ή κατασκευή τών μερών τής μηχανής SX-70 και ή τελική της συναρμολόγησις άποτελούν μία έξ ολοκλήρου νέα βιομηχανία. Η μηχανή συναρμολογείται στό νέο έργοστάσιο τής POLAROID εις τό NORWOOD τής Μακτσαχουσέττης.Life magazine October 1972


Η μηχανή ανοίγει διά τής άπλής πιέσεως του καλύμματος του οφθαλμοσκοπίου. 'Οταν άνοιχθή, τό προφίλ τής είναι τριγωνικό, μέ ενα μικρότερο τρίγωνο έπ' αυτού, τό στόχαστρον.
Γιά νά κλείσετε τήν μηχανή SX-70, άπλώς άπελευθερώνετε εναν μοχλό πού στηρίζει τόν μηχανισμό και πιέζετε τό κάλυμμα. Ή μηχανή διπλώνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνον είναι εύκολη ή μεταφορά της άλλά και προστατεύεται άποτελεσματικά.
Τό φώς εισέρχεται δια μέσου του φακού της μηχανής, οδηγείται εις έναν σταθερό καθρέπτη, στερεωμένο είς τό πίσω μέρος τής μηχανής και άπό εκεί μεταβιβάζεται σέ μία επιφάνεια FRESNEL υπεράνω του έπιπέδου του φιλμ.
Αυτή ή επιφάνεια FRESNEL συγκεντρώνει και αντανακλά τό μέγιστον δυνατόν φώς και τό στέλνει στο μάτι του φωτογράφου μέσο του οφθαλμοσκοπίου. Τό σύστημα του στοχάστρου παρουσιάζει τήν εικόνα εις κάθετον θέσιν, άκριβώς οπως θά τήν δή και ο φωτογράφος είς τήν τελική φωτογραφία.η διαδρομή του φωτός στην Polaroid sx-70Η δομή του φίλμ και οι  επιστρώσεις του, υπογεγραμμένο σχέδιο από τον Land στην κατάθεση της πατέντας - U.S. Patent #2,543,181. 27 February 1951.Εις τό στόχαστρον οί ακτίνες του φωτός συναντούν ενα νέο πλαστικό άσφαιρικό κάτοπτρο. Άπό τό άσφαιρικό αυτό κάτοπτρο τό φώς περνά δια μέσου ενός μεγεθυντικού φακού εις τό στόχαστρο μέχρι του οφθαλμού του φωτογράφου.
'Οταν πιεσθή τό ηλεκτρικό πλήκτρο λειτουργίας τού κλείστρου, ο φορεύς του καθρέπτου FRESNEL σηκώνεται και κολλά έπάνω στό επίπεδο του σταθερού κατόπτρου. Εις τό κάτω μέρος του φορέως υπάρχει ενα άλλο έπίπεδο κάτοπτρο. Τό φώς άπό τον φακό τής μηχανής κατευθύνεται σέ αυτό τό κάτοπτρο, αντανακλάται και διά μέσου τής διαφανούς επιφανείας τού φιλμ πραγματοποιεί τήν έκφώτισι.
Ή σειρά των μηχανικών, όπτικών καί ηλεκτρονικών λειτουργιών πού περιγράψαμε έπιτυγχάνεται αυτομάτως, μέσα σέ 1,5 δευτ. άπό τήν στιγμή που πιέσατε τό ήλεκτρικό πλήκτρο του κλείστρου. Οί φωτογραφίες τραβιούνται ή μία πίσω άπό τήν άλλη τόσο γρήγορα όσο μπορεί ό φωτογραφίζων νά έστιάση καί νά τραβήξη.Polaroid sx-70 autofocus


Τό ήλεκτρονικό κλείστρο τής νέας μηχανής ελέγχει αυτομάτως τήν έκφώτισι σέ ευρύτατο πεδίο φωτιστικών συνθηκών, περιλαμβανομένης καί πόζας μέχρι 14 δευτ.
Ή τεχνική τών τυπωμένων κυκλωμάτων συμπαγούς μορφής τής μηχανής αυτής έπέτρεψε στήν POLAROID (ή όποια θεωρείται πρωτοπόρος ήλεκτρονικών κλείστρων) νά κατασκευάση ενα νέο, έξαιρετικά μεγάλης ακριβείας καί πολυ άπλό κλείστρο τό όποιο έλέγχεται άπό ειδικούς ήλεκτρονόμους. Δεν χρειάζεται όπλισις του κλείστρου. Σέ πολύ φώς τό κλείστο προ-προγραμματίζεται γιά νά διαλέξη τήν καλυτέρα σύνθεσι διαφράγματος καί ταχύτητος. Γιά φωτογραφίες με φλάς, τό άνοιγμα του φακού αυτομάτως έλέγχεται άπό τήν έστίασι.
Ή GENERAL ELECTRIC COMPANY  κατεσκεύασε ειδικώς διά τό σύστημα SX-70 ενα νέο είδος φλάς. 'Ονομάζεται FLASHBAR 10, καί εχει 10 μικρές άλλά έξαιρετικά ισχυρές λάμπες, στερεωμένες σέ δύο σειρές άνά 5, εις τό εμπρόσθιο καί οπίσθιο μέρος μιάς μονάδος. Οι λάμπες φλάς φωτίζουν ικανοποιητικά άπό άπόστασι 27 έκ. μέχρι καί πέραν τών 6,5 μ.
Τό FLASHBAR 10 τοποθετείται υπεράνω του κλείστρου τής μηχανής καί αυτομάτως συνδέεται μέ τόν μηχανισμό εστιάσεως. Τό ήλεκτρονικό κύκλωμα τής SX-70 υπερπηδά έκείνους τους λαμπτήρας φλάς πού έχουν ήδη καεί καί αύτομάτως διαλέγει τόν επόμενο. Τό ήλεκτρονικό κύκλωμα εμποδίζει το FLASHBAR να άνάψη όταν ή μηχανή είναι άδεια ή όταν δεν είναι φορτισμένη μέ νέο φίλμ πακ.


επιμέλεια κειμένου: J.Eco
επιπλέον πηγή: American Chemical Society - acs.orgδείτε ένα πολύ ενδιαφέρον video εποχής για τη λειτουργία, το σχεδιασμό, τη τεχνολογία  και τη κατασκευή της Polaroid sx-70  


Edwin Land, εφευρέτης της Polaroid και συνιδρυτής της Polaroid Corporation  Ο Edwin Land στη παρουσίαση της πατέντας τουΟ Land και οι συνεργάτες του δοκιμάζουν το φίλμ, χρησιμοποίησαν περισσότερα από 300,000 φίλμ τέστ για να καταλήξουν στην ποιότητα.

Popular Science magazine 1973Norman Locks 1977, polaroid sx-70

Από το Blogger.
Back to Top