Η μέθοδος Polaroid"Οταν τό 1947 ό Edwin Land παρουσίασε τήν πρώτη του μηχανή πού «φωτογραφίζει και εμφανίζει σ' ένα λεπτό», ένας γνωστός οίκος φωτογραφικών ειδών τήν άπέρριψε μέ τήν αιτιολογία ότι τό κατασκεύασμα αύτό δέν θά κρατούσε γιά πολύ. Σπάνια έχουν διαψευστεί προφητείες τόσο ολοκληρωτικά. Είκοσι χρόνια αργότερα 14 εκατομμύρια 'Αμερικάνοι είχαν μηχανή Polaroid, και ή «Polaroid Corporation» ήταν ό δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής φωτογραφικών ειδών στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.
Τό «παιχνίδι» αύτό χρησιμοποιώντας μιά μοναδική τεχνική, είχε τελειοποιηθεί, ώστε νά μπορεί νά παράγει φωτογραφίες μέσα σέ 10 ώς 20 δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα μέ τή συνηθισμένη φωτογραφική διαδικασία, τό φιλμ άποτυπώνει τήν εικόνα στο έσωτερικό τής μηχανής, και ή έμφάνιση του άρνητικοΰ ακολουθεί ύστερα. Ή έκτύπωση τής φωτογραφίας γίνεται στό σκοτεινό θάλαμο, όπου φωτεινές άκτίνες διαπερνούν τό αρνητικό και φωτίζουν τό φωτοευαίσθητο χαρτί τής έκτύπωσης, πού στή συνέχεια έμφανίζεται. Τό φιλμ Polaroid του Land, προμηθεύει μαζί τό άρνητικό και τό θετικά χαρτί γιά τήν έκτύπωση. Μόλις ή μηχανή καταγράψει τήν εικόνα, τό άρνητικό και θετικό βρίσκονται στενά ένωμένα σάν σάντουιτς. Ή εικόνα μεταφέρεται άπό τό ένα στό άλλο όχι τόσο άπό τήν έκθεση στό φως όσο άπό τις χημικές ουσίες, πού βρίσκονται στό κέντρο τού σάντουιτς.

Ή θετική εικόνα σχηματίζεται άπό άργυρο άπό τούς άφώτιστους κρυστάλλους ^ού άρνητικοΰ —πού θά είχαν ξεπλυθεί στήν έμφάνιση·.ενός κανονικού φιλμ.
Ό τρόπος κατασκευής τοϋ άρνητι-κου-θετικού σάντουιτς άπό τή μηχανή περιγράφεται στή σελίδα μας, και ή χημική μεταφορά τής εικόνας στήν επόμενη. Ούσιαστικά ή διαδικασία Polaroid στηρίζεται στή δημιουργία ένός μικροσκοπικού φωτογραφικού έργαστηρίου, πού τό κρατάμε στά δάχτυλα γιά δευτερόλεπτα και τό πετάμε μετά τή χρήση.

απόσπασμα από το  "Time Life", (αναδημοσίευση)
Από το Blogger.
Back to Top