Πως σχηματίζεται η εικόνα στο ασπρόμαυρο φίλμ
Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ

Ή διαδικασία πού σχηματίζει είδωλο στήν επιφάνεια ένός τμήματος του φιλμ περιλαμβάνει και μιά άξιοσημείωτη αντίδραση τού φωτός και των κρυστάλλων, πού είναι διασκορπισμένα μέσα στό στρώμα της ζελατίνας τού γαλακτώδους στρώματος. Σύμφωνα μέ τήν πιό σύγχρονη θεωρία ή άντίδραση αρχίζει άπό τή στιγμή, πού ένας κρύσταλλος —μέ διάμετρο μόλις ένός χιλιοστού τού χιλιοστού— προσβάλλεται άπό δυό τουλάχιστον φωτόνια (μιά λάμπα του φλάς, έκπέμπει ένα τετράκις έκατομμύριο φωτόνια τό δευτερόλεπτο). Τόν κάθε κρύσταλλο τόν άποτελούν άργυρος και βρώμιο, πού τά άτομά τους είναι ιόντα στόν κρύσταλλο. Τά ιόντα αύτά, ή ήλεκτρική έλξη τά συγκρατεί σέ κυβική δομή. 'Αν ένας κρύσταλλος είχε μιά πραγματικά τέλεια δομή, χωρίς καμιά δομική άταξία, δέν θά άντιδρούσε στό φως. "Ομως ένας ορισμένος άριθμός άπό τά ιόντα τού αργύρου σέ κάθε κρύσταλλο, δέν βρίσκεται στήν καθορισμένη θέση στή δομή του και μπορεί νά κινείται έλεύθερα γιά νά έχει ώς άποτέ-λεσμα τό σχηματισμό τού ειδώλου. Ό κρύσταλλος περιέχει μικρή ποσότητα άπό προσμίξεις πού ό ρόλος τους είναι βασικός στή δέσμευση της ενέργειας τού φωτός.


"Οπως δείχνουν τά διαγράμματα της έπόμενης σελίδας, όταν τό φώς πέσει επάνω στόν κρύσταλλο, ή μικρή ποσότητα προσμίξεων —πού ονομάζεται πυρήνας ευαισθησίας— και τά ιόντα τού άργύρου, πού βρίσκονται σέ άταξία, ενώνονται και δημιουργούν μιά μικρή όμάδά άφόρτιστων άτόμων μεταλλικού άργύρου. Αύτή ή μικρή ποσότητα μεταλλικού άργύρου σχηματίστηκε μέ τή βοήθεια της ένέργειας τού φωτός και είναι ή άρχή τής λανθάνουσας εικόνας. Ή ποσότητα αύτή είναι τόσο μικρή, ώστε νά μήν είναι όρατή ούτε και κάτω άπό τό πιό δυνατό μικροσκόπιο. "Οταν οί χημικοί έμφανιστές άρχίσουν τή δράση τους, χρησιμοποιούν ώς δόλωμα τούς πυρήνες τού μεταλλικού άργύρου, πού είναι άφημένος στό φώς τού κρυστάλλου τής λανθάνουσας εικόνας. Ό ύπόλοιπος άργυρος, πού υπάρχει στόν κρύσταλλο, κολλά έπάνω σ' αύτό τό δόλωμα και σχηματίζει τήν εικόνα.

απόσπασμα από το  : "Time Life", (αναδημοσίευση)Από το Blogger.
Back to Top